बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
महसुल अधिका-यांची शासकीय जुने निर्लेखीत वाहने विक्री करणेकरिता निवीदा

महसुल अधिका-यांची शासकीय जुने निर्लेखीत वाहने विक्री करणेकरिता निवीदा

18/10/2021 29/10/2021 पहा (2 MB)
गोंडवाना विद्यापीठ,गडचिरोली करिता मौजा – अडपल्ली ता.गडचिरोली येथील खाजगी जमीन भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादन करण्याबाबतचे प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना

गोंडवाना विद्यापीठ,गडचिरोली करिता मौजा – अडपल्ली ता.गडचिरोली येथील खाजगी जमीन भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादन करण्याबाबतचे प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना

21/09/2021 31/10/2021 पहा (3 MB)
भूसंपादन अधिनियम १८९४ अंतर्गत कलम १८ खालील वाढीव मोबदल्याची प्रकरणे याबाबतचा प्राधान्यक्रम तपशील

भूसंपादन अधिनियम १८९४ अंतर्गत कलम १८ खालील वाढीव मोबदल्याची प्रकरणे याबाबतचा प्राधान्यक्रम तपशील

20/07/2021 31/12/2021 पहा (633 KB)
भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम – उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली कार्यालय अधिसूचना

भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम – उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली कार्यालय अधिसूचना

17/05/2021 31/12/2021 पहा (7 MB)
अनुकंपा यादी वर्ग-४ ( जानेवारी २०२१)

अनुकंपा यादी वर्ग-४ ( जानेवारी २०२१)

30/04/2021 30/04/2022 पहा (117 KB)
अनुकंपा यादी वर्ग-३ ( जानेवारी २०२१)

अनुकंपा यादी वर्ग-३ ( जानेवारी २०२१)

30/04/2021 30/04/2022 पहा (256 KB)
संग्रहित