बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
गोंडवाना विद्यापीठ , गडचिरोली कारीता मौजा – अडपल्ली ता. गडचिरोली येथील खाजगी जमिन भुमिसंपादन प्रकरणात न्याय नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भुमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १५ अन्वये नोटिस प्रसिद्ध करणेबाबत.

गोंडवाना विद्यापीठ , गडचिरोली कारीता मौजा – अडपल्ली ता. गडचिरोली येथील खाजगी जमिन भुमिसंपादन प्रकरणात न्याय नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भुमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १५ अन्वये नोटिस प्रसिद्ध करणेबाबत.

01/02/2023 01/04/2023 पहा (1 MB)
वडसा-गडचिरोली नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन प्रकल्प. ता. जि गडचिरोली भूसंपादण प्रकरणात कलम २०F (४) ची नोटिस प्रसिद्ध करून प्रसिद्धी प्रतिवेदन सादर करण्याबाबत.

वडसा-गडचिरोली नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन प्रकल्प. ता. जि गडचिरोली भूसंपादण प्रकरणात कलम २०F (४) ची नोटिस प्रसिद्ध करून प्रसिद्धी प्रतिवेदन सादर करण्याबाबत.

01/02/2023 01/04/2023 पहा (3 MB)
गोंडवाना विद्यापीठ , गडचिरोली कारीता मौजा – अडपल्ली ता. गडचिरोली येथील खाजगी जमिन भुमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपदण करण्याबबातचे प्रकरणात कलम ११ (१) ची अधिसूचना.

गोंडवाना विद्यापीठ , गडचिरोली कारीता मौजा – अडपल्ली ता. गडचिरोली येथील खाजगी जमिन भुमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपदण करण्याबबातचे प्रकरणात कलम ११ (१) ची अधिसूचना.

25/01/2023 25/03/2023 पहा (3 MB)
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळामध्ये प्रवेशाबाबत जाहीर सूचना

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळामध्ये प्रवेशाबाबत जाहीर सूचना

23/12/2022 28/02/2023 पहा (2 MB)
तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजना ता. चामोर्शी जिल्हा गडचिरोली. अप्रोच रोड बांधकामाकरीता लागणाऱ्या मौजा दर्शनीमाल ता. गडचिरोली येथील क्षेत्र ०.२८ हे. आर. खाजगी जमिन थेट खरेदीने वाटाघाटीद्वारे संपादीत करण्याबाबतचे प्रकरणात जाहीर नोटीस

तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजना ता. चामोर्शी जिल्हा गडचिरोली. अप्रोच रोड बांधकामाकरीता लागणाऱ्या मौजा दर्शनीमाल ता. गडचिरोली येथील क्षेत्र ०.२८ हे. आर. खाजगी जमिन थेट खरेदीने वाटाघाटीद्वारे संपादीत करण्याबाबतचे प्रकरणात जाहीर नोटीस

06/12/2022 31/03/2023 पहा (526 KB)
अनुकंपा यादी वर्ग-४ ( जानेवारी २०२२ )

अनुकंपा यादी वर्ग-४ ( जानेवारी २०२२ )

30/04/2022 30/04/2023 पहा (104 KB)
अनुकंपा यादी वर्ग-३ ( जानेवारी २०२२)

अनुकंपा यादी वर्ग-३ ( जानेवारी २०२२)

30/04/2022 30/04/2023 पहा (188 KB)
संग्रहित