निवडणूक विभाग

उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची खालीलप्रमाणे कामांची कर्तव्ये आहेत;

  • सार्वत्रिक निवडणूक संबंधाने कामे करणे. ( लोकसभा व विधान सभा निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे)
  • जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, सहकारी संस्था ईत्यादी करीता निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
  • पदवीधर शिक्षक मतदारसंघ करीता निवडणूक मतदार याद्या तयार करणे.
  • कृषी उत्पन्न बाजार समीती ची निवडणूक घेणे.
  • जिल्ह्यातील विशेष सहकारी संस्थाचे संबंधाने प्रशासकीय कार्यवाही करणे.

जिल्ह्यातील विधानसभा क्षेत्राची माहिती

गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण ३ विधान सभा क्षेत्रे आहेत. विधान सभा क्षेत्र निहाय पुरुष, स्त्रि मतदारांची संख्या व मतदान केंद्रांची माहिती खालील प्रमाणे आहे; (दिनांक 1.1.2018 नुसार );

अ.
क्र.
विधान सभा क्षेत्राचे नाव पुरुष
मतदाराची संख्या
स्त्रि
मतदाराची संख्या
एकूण मतदारांची
संख्या
मतदान
केंद्राची संख्या
1 67-आरमोरी 122534 118605 241139 290
2 68-गडचिरोली 143888 137136 281024 328
3 69-अहेरी 116228 112039 228267 286
एकूण 382650 367780 750430 904