बंद

जिल्हा पुरवठा कार्यालय

जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे जिल्ह्यामध्ये लोकांना आवश्यक अन्नधान्याचा पुरवठा किफायतीशीर भावामध्ये उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आहे. जिल्ह्यात केरोसिन व पेट्रोल चा पुरवठा करणे ची जबाबदारी सुद्धा त्यांची आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंमलबजावणी करणे व त्याचेवर नियंत्रण ठेवणे याची सुद्धा जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची असते. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची खालीलप्रकारे कर्तव्ये आहेत.

  • अन्न धान्य पुरवठा करणे व संबंधीत विषय.
  • कुटुंब नियोजन व आरोग्य कार्यक्रम राबविणे.
  • नव संजीवनी योजनेची अंमलबजावणी करणे.
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली ची अंमलबजावणी करणे.

जिल्ह्यात तालुक्यानिहाय उपलब्ध असलेले स्वस्त धान्य दुकान, विविध प्रकारचे राशन कार्ड धारक यांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे. ( दि. 30.06.2021 रोजी)

अ. क्र. तालुक्याचे नाव एकूण मंजुर दुकानांची संख्या स्वयं सहायता बचत गट कडून सुरु असलेली दुकाने अंत्योदय(पिवळ्या) बीपीएल(पिवळ्या) एपीएल(केशरी) प्राधान्य कुटूंब लाभार्थी शुभ्र
1 गडचिरोली 108 17 9067 4872 1831 11866 885
2 धानोरा 126 32 9649 1457 1518 3649 448
3 चामोर्शी 198 40 12771 9267 2730 16780 416
4 मुलचेरा 63 18 5298 1346 692 3196 297
5 वडसा 64 8 4481 3078 44895 6700 1662
6 आरमोरी 95 16 6220 6159 4510 7429 1054
7 कुरखेडा 98 20 10700 0 2302 6315 929
8 कोरची 56 18 4427 903 3832 842 248
9 अहेरी 120 17 12298 0 4510 10491 990
10 सिरोंचा 104 26 7891 3333 5708 3624 659
11 एटापल्ली 115 34 9972 778 1102 2833 248
12 भामरागड 49 19 5665 0 0 1874 51
एकूण 1196 265 98439 31193 33630 75599 7887

बिपील व अंत्योदय राशन कार्ड धारकामध्ये पिवळ्या राशन कार्ड धारकाची संख्या अंतर्भूत आहे.