बंद

जिल्हा पुरवठा कार्यालय

जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे जिल्ह्यामध्ये लोकांना आवश्यक अन्नधान्याचा पुरवठा किफायतीशीर भावामध्ये उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आहे. जिल्ह्यात केरोसिन व पेट्रोल चा पुरवठा करणे ची जबाबदारी सुद्धा त्यांची आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंमलबजावणी करणे व त्याचेवर नियंत्रण ठेवणे याची सुद्धा जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची असते. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची खालीलप्रकारे कर्तव्ये आहेत.

  • अन्न धान्य पुरवठा करणे व संबंधीत विषय.
  • कुटुंब नियोजन व आरोग्य कार्यक्रम राबविणे.
  • नव संजीवनी योजनेची अंमलबजावणी करणे.
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली ची अंमलबजावणी करणे.

जिल्ह्यात तालुक्यानिहाय उपलब्ध असलेले स्वस्त धान्य दुकान, विविध प्रकारचे राशन कार्ड धारक यांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे. ( दि. 31.05.2019 रोजी)

अ. क्र. तालुक्याचे नाव एकूण मंजुर दुकानांची संख्या स्वयं सहायता बचत गट कडून सुरु असलेली दुकाने अंत्योदय(पिवळ्या) बीपीएल(पिवळ्या) एपीएल(केशरी) प्राधान्य कुटूंब लाभार्थी शुभ्र
1 गडचिरोली 108 17 8921 4995 1511 10677 437
2 धानोरा 126 32 9649 1457 822 3651 409
3 चामोर्शी 198 40 11506 9790 5221 14358 768
4 मुलचेरा 63 18 4528 1642 1135 2881 330
5 वडसा 64 8 4429 3073 3590 6511 1565
6 आरमोरी 95 16 5798 6057 4611 7247 1059
7 कुरखेडा 98 20 10034 1247 3185 4552 864
8 कोरची 56 18 4136 903 427 3372 216
9 अहेरी 120 17 10909 4116 3626 4427 1072
10 सिरोंचा 104 26 7891 3333 4818 1939 288
11 एटापल्ली 115 34 9877 873 1453 2021 242
12 भामरागड 49 19 4792 0 0 1455 41
एकूण 1196 265 92470 37486 30399 63091 7291

बिपील व अंत्योदय राशन कार्ड धारकामध्ये पिवळ्या राशन कार्ड धारकाची संख्या अंतर्भूत आहे.