बंद

जिल्हा पुरवठा कार्यालय

जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे जिल्ह्यामध्ये लोकांना आवश्यक अन्नधान्याचा पुरवठा किफायतीशीर भावामध्ये उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आहे. जिल्ह्यात केरोसिन व पेट्रोल चा पुरवठा करणे ची जबाबदारी सुद्धा त्यांची आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंमलबजावणी करणे व त्याचेवर नियंत्रण ठेवणे याची सुद्धा जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची असते. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची खालीलप्रकारे कर्तव्ये आहेत.

  • अन्न धान्य पुरवठा करणे व संबंधीत विषय.
  • कुटुंब नियोजन व आरोग्य कार्यक्रम राबविणे.
  • नव संजीवनी योजनेची अंमलबजावणी करणे.
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली ची अंमलबजावणी करणे.

जिल्ह्यात तालुक्यानिहाय उपलब्ध असलेले स्वस्त धान्य दुकान, विविध प्रकारचे राशन कार्ड धारक यांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे. ( दि. 30.06.2020 रोजी)

अ. क्र. तालुक्याचे नाव एकूण मंजुर दुकानांची संख्या स्वयं सहायता बचत गट कडून सुरु असलेली दुकाने अंत्योदय(पिवळ्या) बीपीएल(पिवळ्या) एपीएल(केशरी) प्राधान्य कुटूंब लाभार्थी शुभ्र
1 गडचिरोली 108 17 9089 4872 2065 11027 702
2 धानोरा 126 32 9649 1457 1136 3651 415
3 चामोर्शी 198 40 11452 10161 5093 14207 334
4 मुलचेरा 63 18 5259 1406 591 3120 325
5 वडसा 64 8 4481 3078 4308 6700 1614
6 आरमोरी 95 16 0 6171 0 0 0
7 कुरखेडा 98 20 10471 0 2092 6186 898
8 कोरची 56 18 4421 903 3834 338 233
9 अहेरी 120 17 12047 0 5728 3950 916
10 सिरोंचा 104 26 7891 3333 5688 3624 656
11 एटापल्ली 115 34 9966 778 1036 2684 243
12 भामरागड 49 19 5673 0 0 1554 43
एकूण 1196 265 90399 32159 31571 57041 6379

बिपील व अंत्योदय राशन कार्ड धारकामध्ये पिवळ्या राशन कार्ड धारकाची संख्या अंतर्भूत आहे.