जिल्हा पुरवठा कार्यालय

जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे जिल्ह्यामध्ये लोकांना आवश्यक अन्नधान्याचा पुरवठा किफायतीशीर भावामध्ये उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आहे. जिल्ह्यात केरोसिन व पेट्रोल चा पुरवठा करणे ची जबाबदारी सुद्धा त्यांची आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंमलबजावणी करणे व त्याचेवर नियंत्रण ठेवणे याची सुद्धा जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची असते. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची खालीलप्रकारे कर्तव्ये आहेत.

  • अन्न धान्य पुरवठा करणे व संबंधीत विषय.
  • कुटुंब नियोजन व आरोग्य कार्यक्रम राबविणे.
  • नव संजीवनी योजनेची अंमलबजावणी करणे.
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली ची अंमलबजावणी करणे.

जिल्ह्यात तालुक्यानिहाय उपलब्ध असलेले स्वस्त धान्य दुकान, विविध प्रकारचे राशन कार्ड धारक यांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे. ( दि. 31.03.2018 रोजी)

अ.
क्र.
तालुक्याचे
नाव
एकूण मंजुर
दुकानांची संख्या
स्वयं सहायता बचत
गट कडून सुरु असलेली दुकाने
अंत्योदय
(पिवळ्या)
बीपीएल
(पिवळ्या)
एपीएल
(केशरी)
प्राधान्य कुटूंब
लाभार्थी
शुभ्र
1 गडचिरोली 108 17 8881 5203 1351 9775 356
2 धानोरा 126 32 9649 1457 396 3651 390
3 चामोर्शी 198 40 11506 9790 4654 14358 757
4 मुलचेरा 65 18 4467 1666 1583 2029 340
5 वडसा 64 8 4429 3073 2934 6451 1511
6 आरमोरी 95 16 5798 6059 3856 7252 1021
7 कुरखेडा 98 20 10034 1247 1927 4552 820
8 कोरची 56 18 4091 781 1506 2005 209
9 अहेरी 118 17 10909 4116 2756 4427 983
10 सिरोंचा 104 26 7891 3333 4654 1939 279
11 एटापल्ली 114 34 9895 873 1395 2021 236
12 भामरागड 49 19 4823 0 871 1384 31
एकूण 1195 265 92373 37598 27883 59844 6933

बिपील व अंत्योदय राशन कार्ड धारकामध्ये पिवळ्या राशन कार्ड धारकाची संख्या अंतर्भूत आहे.