बंद

जिल्हा पुरवठा कार्यालय

जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे जिल्ह्यामध्ये लोकांना आवश्यक अन्नधान्याचा पुरवठा किफायतीशीर भावामध्ये उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आहे. जिल्ह्यात केरोसिन व पेट्रोल चा पुरवठा करणे ची जबाबदारी सुद्धा त्यांची आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंमलबजावणी करणे व त्याचेवर नियंत्रण ठेवणे याची सुद्धा जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची असते. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची खालीलप्रकारे कर्तव्ये आहेत.

  • अन्न धान्य पुरवठा करणे व संबंधीत विषय.
  • कुटुंब नियोजन व आरोग्य कार्यक्रम राबविणे.
  • नव संजीवनी योजनेची अंमलबजावणी करणे.
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली ची अंमलबजावणी करणे.

जिल्ह्यात तालुक्यानिहाय उपलब्ध असलेले स्वस्त धान्य दुकान, विविध प्रकारचे राशन कार्ड धारक यांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे. ( दि. 31.03.2023 रोजी)

अ. क्र. तालुक्याचे नाव एकूण मंजुर दुकानांची संख्या स्वयं सहायता बचत गट कडून सुरु असलेली दुकाने अंत्योदय(पिवळ्या) बीपीएल(पिवळ्या) एपीएल(केशरी) प्राधान्य कुटूंब लाभार्थी शुभ्र
1 गडचिरोली 108 17 9004 0 1090 17928 759
2 धानोरा 125 32 10799 0 398 4653 48
3 चामोर्शी 198 40 13078 0 1769 27754 504
4 मुलचेरा 64 18 5315 0 522 4860 104
5 देसाईगंज 64 8 4445 0 3627 12027 1439
6 आरमोरी 95 16 5861 0 1813 16601 238
7 कुरखेडा 98 20 11403 0 1280 6812 167
8 कोरची 56 18 4947 0 221 4225 87
9 अहेरी 120 17 12419 0 1549 8435 429
10 सिरोंचा 104 26 7864 0 2592 7184 156
11 एटापल्ली 115 34 9835 0 1271 3704 36
12 भामरागड 50 19 5700 0 226 2049 78
एकूण 1197 265 100670 0 16358 116232 4045

बिपील व अंत्योदय राशन कार्ड धारकामध्ये पिवळ्या राशन कार्ड धारकाची संख्या अंतर्भूत आहे.