बंद

जिल्हा खनिकर्म कार्यालय

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांची कार्ये

  • गौण खनिज व संबधित विषयाचे अनुषंगाने काम पाहणे.
  • खनिज पट्ट्याचे परवाना देणे.

खनिकर्म विभागाने मागील तीन वर्षात जमा केलेल्या कराची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अ. क्र. चालू वर्षात उद्दिष्ट (रु. लाखात ) साध्य (रु. लाखात) साध्य % मध्ये
1 2019-2020 4700.00 4745.19 100.01%
2 2020-2021 7050.00 2971.33 42.15%
3 2021-2022 7320.00 2243.4362 30.65%
4 2022-2023 4681.00 2474.17 52.86%

गडचिरोली जिल्ह्यातील मुख्य गौण खनिज
गडचिरोली जिल्ह्याच्या मुख्यतः लोह, चुनाखडी, हिरे ईत्यादी महत्वाची खनिजे आढळतात. ही गौण खनिजे जिल्ह्याचा औद्योगिक पाया मजबुतीकरण व आर्थिक विकासाचे दृष्टीने महत्वाची ठरतात.
जिल्ह्यात, लोह खनिज हे मुख्यतः हे जिल्ह्याच्या सुरजागड व भामरागड भागात आढळतात. जिल्ह्यात चुनाखडी हे खनिज देवलमारी व काटेपल्ली या भागात तर हिरे वैरागड हया भागात आढळतात.