जिल्हा खनिकर्म कार्यालय

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांची कार्ये

  • गौण खनिज व संबधित विषयाचे अनुषंगाने काम पाहणे.
  • खनिज पट्ट्याचे परवाना देणे.

खनिकर्म विभागाने मागील तीन वर्षात जमा केलेल्या कराची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अ.
क्र.
चालू वर्षात उद्दिष्ट
(रु. लाखात )
साध्य
(रु. लाखात)
साध्य
% मध्ये
1 2015-2016 2000.00 1971.11 98.56%
2 2016-2017 3000.00 4818.37 146.01%
3 2017-2018 4500.00 5321.88 118.26%
4 2018-2019 5300.00 3756.01 70.87%

गडचिरोली जिल्ह्यातील मुख्य गौण खनिज
गडचिरोली जिल्ह्याच्या मुख्यतः लोह, चुनाखडी, हिरे ईत्यादी महत्वाची खनिजे आढळतात. ही गौण खनिजे जिल्ह्याचा औद्योगिक पाया मजबुतीकरण व आर्थिक विकासाचे दृष्टीने महत्वाची ठरतात.
जिल्ह्यात, लोह खनिज हे मुख्यतः हे जिल्ह्याच्या सुरजागड व भामरागड भागात आढळतात. जिल्ह्यात चुनाखडी हे खनिज देवलमारी व काटेपल्ली या भागात तर हिरे वैरागड हया भागात आढळतात.