बंद

RTPCR प्रयोगशाळा पदभरती बाबत पात्र अपात्र यादी

अनु.क्र पदाचे नाव यादी
1 प्रयोगशाळा शास्त्रज्ञ पात्र यादी
अपात्र यादी
2 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पात्र यादी
अपात्र यादी
जिल्ह्याबाहेरील यादी
3 प्रयोगशाळा सहाय्यक पात्र यादी
अपात्र यादी
जिल्ह्याबाहेरील यादी
4 वार्ड बॉय / परिचर पात्र यादी
अपात्र यादी
जिल्ह्याबाहेरील यादी