बंद

नगर पंचायत


नगर पंचायत एटापल्ली कार्यालय

नगर पंचायत एटापल्ली कार्यालय, ता. एटापल्ली जि. गडचिरोली


दूरध्वनी : 07136-223055


नगर पंचायत कार्यालय अहेरी

नगर पंचायत कार्यालय अहेरी, ता. अहेरी जि.गडचिरोली


दूरध्वनी : 07133-272150


नगर पंचायत कार्यालय भामरागड

नगर पंचायत कार्यालय भामरागड, ता. भामरागड जि. गडचिरोली


दूरध्वनी : 07134-220062
Pincode: 442710


नगर पंचायत कुरखेडा कार्यालय

नगर पंचायत कुरखेडा कार्यालय, ता. कुरखेडा जि.गडचिरोली


दूरध्वनी : 07139-245183


नगर पंचायत कोरची कार्यालय

नगर पंचायत कोरची कार्यालय, ता. कोरची जि. गडचिरोली


दूरध्वनी : 07139-230128


नगर पंचायत चामोर्शी कार्यालय

नगर पंचायत चामोर्शी कार्यालय, ता. चामोर्शी जि.गडचिरोली


दूरध्वनी : 07135-236059


नगर पंचायत धानोरा कार्यालय

नगर पंचायत धानोरा कार्यालय, ता. धानोरा जि.गडचिरोली


दूरध्वनी : 07138-254017


नगर पंचायत मुलचेरा कार्यालय

नगर पंचायत मुलचेरा कार्यालय, ता. मुलचेरा जि. गडचिरोली


दूरध्वनी : 07135-271071


नगर पंचायत सिरोंचा कार्यालय

नगर पंचायत सिरोंचा कार्यालय, ता. सिरोंचा जि. गडचिरोली


दूरध्वनी : 07131-233039
Pincode: 442504