बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान सन 2022-2023 मनुष्यबळ विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रक्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत शेतकरी अभ्यास दौऱ्यासाठी भोजन, निवास व इतर सुविधासह वाहन भाडे तत्वावर पुरविणेसाठी निविदा मागविणेबाबत .

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान सन 2022-2023 मनुष्यबळ विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रक्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत शेतकरी अभ्यास दौऱ्यासाठी भोजन, निवास व इतर सुविधासह वाहन भाडे तत्वावर पुरविणेसाठी निविदा मागविणेबाबत .

15/11/2022 30/11/2022 पहा (738 KB)
पाच वर्षासाठी खानपट्टे लिलावकरिता ई-निविदा (e-Tendaring)व ई-लिलाव (e-Auction)सूचना(पाचवा लिलाव).

पाच वर्षासाठी खानपट्टे लिलावकरिता ई-निविदा (e-Tendaring)व ई-लिलाव (e-Auction)सूचना(पाचवा लिलाव).

31/05/2022 15/06/2022 पहा (5 MB)
सन २०२१-२०२२ या वर्षामध्ये दिनाक ३०-०९-२०२२ या कालावधी करीत गडचिरोली जिल्हयाच्या वाळू गट / रेती घाट ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना.

सन २०२१-२०२२ या वर्षामध्ये दिनाक ३०-०९-२०२२ या कालावधी करीत गडचिरोली जिल्हयाच्या वाळू गट / रेती घाट ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना.

05/05/2022 12/05/2022 पहा (3 MB)
पाच वर्ष करिता खानपट्टे लिलावकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना .

पाच वर्ष करिता खानपट्टे लिलावकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना .

25/04/2022 05/05/2022 पहा (5 MB)
रेती / वाळू घाट ई- लिलाव २०२१-२०२२ करीत जाहीर सूचना.

रेती / वाळू घाट ई- लिलाव २०२१-२०२२ करीत जाहीर सूचना.

26/04/2022 28/04/2022 पहा (242 KB)
तृतीय लिलाव पाच वर्षासाठी खानपट्टे लिलावाकरिता ई-निविदा (e-Tendering) व ई-लिलाव (E-Auction) सूचना.

तृतीय लिलाव पाच वर्षासाठी खानपट्टे लिलावाकरिता ई-निविदा (e-Tendering) व ई-लिलाव (E-Auction) सूचना.

15/03/2022 25/03/2022 पहा (4 MB)
जाहीर सूचना जिल्हाअधिकारी कार्यालय गडचिरोली रेती / वाळू घाट ई-लिलाव 2021-2022 स्तगिती बाबत .

जाहीर सूचना जिल्हाअधिकारी कार्यालय गडचिरोली रेती / वाळू घाट ई-लिलाव 2021-2022 स्तगिती बाबत .

09/03/2022 17/03/2022 पहा (785 KB)
शुध्दीपत्रक सूचना सन 2021-2022 या वर्षाकरीता रेतीगटवाळूगट लिलावाकरीता ई- निविदा (e-Tendering) व ई-लिलाव (e-Auction).

शुध्दीपत्रक सूचना सन 2021-2022 या वर्षाकरीता रेतीगटवाळूगट लिलावाकरीता ई- निविदा (e-Tendering) व ई-लिलाव (e-Auction). वाळू/ रेती निर्गती सुधारित धोरण, शासन निर्णय क्र. गौखनि १०/१०२१/प्र.क्र.८२ /ख -१ , दिनांक २८/०१/२०२२.

15/02/2022 10/03/2022 पहा (692 KB)
सन 2021-2022 या वर्षाकरीता रेतीगटवाळूगट लिलावाकरीता ई- निविदा (e-Tendering) व ई-लिलाव (e-Auction) सूचना.

सन 2021-2022 या वर्षाकरीता रेतीगटवाळूगट लिलावाकरीता ई- निविदा (e-Tendering) व ई-लिलाव (e-Auction) सूचना. वाळू/ रेती निर्गती सुधारित धोरण, शासन निर्णय क्र. गौखनि १०/१०२१/प्र.क्र.८२ /ख -१ , दिनांक २८/०१/२०२२

15/02/2022 03/03/2022 पहा (8 MB)
गडचिरोली जिल्ह्यातील गौण खनिजाच्या खानपट्याचे सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता द्वितीय लिलाव.

गडचिरोली जिल्ह्यातील गौण खनिजाच्या खानपट्याचे सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता द्वितीय लिलाव.

16/02/2022 28/02/2022 पहा (3 MB)