बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
सन 2024-25 करीता वातानुकुलीत यंत्र (A.C.) देखभाल व दुरुस्तीचे सेवा संविदेचा कराराकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत. (दिनांक 01.07.2024 ते 31.03.2025 पर्यंत).

सन 2024-25 करीता वातानुकुलीत यंत्र (A.C.) देखभाल व दुरुस्तीचे सेवा संविदेचा कराराकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत. (दिनांक 01.07.2024 ते 31.03.2025 पर्यंत).

10/06/2024 20/06/2024 पहा (612 KB)
संगणक देखभाल व दुरुस्तीचे सेवा संविदेचा कराराकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत. (दिनांक 01.07.2024 ते 31.03.2025 पर्यात)

संगणक देखभाल व दुरुस्तीचे सेवा संविदेचा कराराकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत. (दिनांक 01.07.2024 ते 31.03.2025 पर्यात)

10/06/2024 20/06/2024 पहा (645 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली करिता झेरॉक्स पेपर, स्टेशनरी व कार्यालयीन साहित्य पुरवठा करणेबाबत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली करिता झेरॉक्स पेपर, स्टेशनरी व कार्यालयीन साहित्य पुरवठा करणेबाबत.

10/06/2024 20/06/2024 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जेवन आणि अल्पोपहार पुरवठा करण्याकरीता दर निश्चीत करण्याबाबत. सन 2024-25 (दिनांक 01.07.2024 ते 31.03.2025 पर्यंत)

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जेवन आणि अल्पोपहार पुरवठा करण्याकरीता दर निश्चीत करण्याबाबत. सन 2024-25 (दिनांक 01.07.2024 ते 31.03.2025 पर्यंत)

10/06/2024 20/06/2024 पहा (1,007 KB)
संग्रहित