बंद

सन 2021-2022,2022-2023,2023-2024 या तीन स्वतंत्र वर्षासाठी रेतीगट वाळुगट लिलावाकरीता ई-निविदा ( e-Tendering) व ई-लिलाव ( e-Auction) सुचना द्वितीय लिलाव

सन 2021-2022,2022-2023,2023-2024 या तीन स्वतंत्र वर्षासाठी रेतीगट वाळुगट लिलावाकरीता ई-निविदा ( e-Tendering) व ई-लिलाव ( e-Auction) सुचना द्वितीय लिलाव
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
सन 2021-2022,2022-2023,2023-2024 या तीन स्वतंत्र वर्षासाठी रेतीगट वाळुगट लिलावाकरीता ई-निविदा ( e-Tendering) व ई-लिलाव ( e-Auction) सुचना द्वितीय लिलाव

सन 2021-2022,2022-2023,2023-2024 या तीन स्वतंत्र वर्षासाठी रेतीगट वाळुगट लिलावाकरीता ई-निविदा ( e-Tendering) व ई-लिलाव ( e-Auction) सुचना द्वितीय लिलाव

30/11/2021 30/12/2021 पहा (6 MB)