बंद

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/अ-६५/२०१९-२० येंगलखेडा लघू प्रकल्प, ता. कुरखेडा अंतर्गत भूमी संपादन, पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ नुसार मौजा येंगलखेडा, चिचेवाडा, सावरगाव व नेहारपायली येथील खाजगी जमीन संपादीत करण्याबात

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/अ-६५/२०१९-२० येंगलखेडा लघू प्रकल्प, ता. कुरखेडा अंतर्गत भूमी संपादन, पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ नुसार मौजा येंगलखेडा, चिचेवाडा, सावरगाव व नेहारपायली येथील खाजगी जमीन संपादीत करण्याबात
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/अ-६५/२०१९-२० येंगलखेडा लघू प्रकल्प, ता. कुरखेडा अंतर्गत भूमी संपादन, पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ नुसार मौजा येंगलखेडा, चिचेवाडा, सावरगाव व नेहारपायली येथील खाजगी जमीन संपादीत करण्याबात

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१/अ-६५/२०१९-२० येंगलखेडा लघू प्रकल्प, ता. कुरखेडा अंतर्गत भूमी संपादन, पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ नुसार मौजा येंगलखेडा, चिचेवाडा, सावरगाव व नेहारपायली येथील खाजगी जमीन संपादीत करण्याबाबत

25/01/2022 31/03/2022 पहा (7 MB)