बंद

हेल्पलाईन

मदत केंद्राचे नाव व संपर्क क्रमांक मदत केंद्राचे नाव व संपर्क क्रमांक
  • नागरिकांचा मदत केंद्र -155300
  • बाल मदत केंद्र  -1098
  • महिला मदत केंद्र  -1091
  • गुन्हा थांबविणारे -1090
  • एन.आय.सी. हेल्पडेस्क -1800 -111- 555
  • पी.डी.एस. मदत केंद्र – 1800-22-4950 व 1967
  • आपत्ती व्यवस्थापन गडचिरोली  – 07132 222031
  • पोलीस कंट्रोल रूम  – 100