बंद

संजय गांधी योजना

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली येथील एसजीवाय विभाग, जिल्हा प्रशासनाला विविध सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम राबविण्यात मदत करतो.
संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या लाभार्थींची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अनु क्र पुरस्कृत योजनेचे नाव भौतिक उद्दिष्ट वर्षाकरिता 2022-2023 प्राप्त निधी वर्षाकरिता 2022-2023 ते 31.3.2023(रु. लाखात) निधीचे वितरण वर्षाकरिता 2022-2023 ते 31.3.2023(रु. लाखात ) निधीचे खर्च वर्षाकरिता 2022-2023 ते 31.3.2023(रु. लाखात ) उद्दिष्ट वर्षाकरिता 2022-2023( लाभार्थीची संख्या ) टक्केवारी खर्च झालेला निधी (रु. लाखात)
1 भारत सरकार राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना 0 67600.000 67600.000 7018.700 37455 10.38
राष्ट्रीय कुटुंब सहाय्य योजना 0 10000.000 10000.000 2420.000 409 24.2
राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना 0 7000.000 7000.000 58.800 3331 0.84
राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना 0 1100.000 1100.000 310.800 514 28.25
2 महाराष्ट्र शासन संजय गांधी निराधार योजना ( सर्वसाधारण ) 0 186528.400 186528.400 168609.600 14057 90.39
संजय गांधी निराधार योजना (अनु. जाती ) 0 49445.200 49445.200 47980.600 4165 97.03
संजय गांधी निराधार योजना ( अनु.जमाती ) 0 88930.100 88930.100 86845.650 8515 97.65
श्रावण बाळ सेवा योजना ( सर्वसाधारण ) 0 415947.979 415947.979 398308.300 38265 95.76
श्रावण बाळ सेवा योजना (अनु. जाती ) 0 129146.285 129146.285 109666.200 10913 84.91
श्रावण बाळ सेवा योजना ( अनु.जमाती ) 0 264300.700 264300.700 238133.100 22201 90.09
एकूण 0 1159098.66 1159098.66 1059351.75 139825 61.95