बंद

संजय गांधी योजना

सदर विभागाद्वारे केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत विविध सामाजिक साहाय्य योजनांची अमलबजावणी केली जाते.
संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या लाभार्थींची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र. पुरस्कृत योजनेचे नाव भौतिक उद्दिष्ट वर्षाकरिता 2018-2019 प्राप्त निधी वर्षाकरिता 2018-2019 ते 31.3.2019(रु. लाखात) निधीचे वितरण वर्षाकरिता 2018-2019 ते 31.3.2019(रु. लाखात ) उद्दिष्ट वर्षाकरिता 2018-2019( लाभार्थीची संख्या ) टक्केवारी खर्च झालेला निधी (रु. लाखात)
1 भारत सरकार राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना 0 82503793 825.03 35203 836.72
राष्ट्रीय कुटुंब सहाय्य योजना 0 14770769 147.7 562 110.4
राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना 0 5396750 53.96 2794 60.43
राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना 0 908192 9.08 416 9.22
2 महाराष्ट्र शासन संजय गांधी निराधार योजना ( सर्वसाधारण ) 0 148931445 1489.31 11204 1568.69
संजय गांधी निराधार योजना (अनु. जाती ) 0 10489392 104.89 3217 97.66
संजय गांधी निराधार योजना ( अनु.जमाती ) 0 24926812 249.26 6634 208.26
श्रावण बाळ सेवा योजना ( सर्वसाधारण ) 0 144276540 1442.76 32799 3037.63
श्रावण बाळ सेवा योजना (अनु. जाती ) 0 32263840 322.63 9276 192.39
श्रावण बाळ सेवा योजना ( अनु.जमाती ) 0 54672380 546.72 18631 388.62
एकूण 0 519139913 5191.39 120736 6510.02