बंद

संजय गांधी योजना

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली येथील एसजीवाय विभाग, जिल्हा प्रशासनाला विविध सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम राबविण्यात मदत करतो.
संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या लाभार्थींची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अनु क्र पुरस्कृत योजनेचे नाव भौतिक उद्दिष्ट वर्षाकरिता 2020-2021 प्राप्त निधी वर्षाकरिता 2020-2021 ते 31.3.2021(रु. लाखात) निधीचे वितरण वर्षाकरिता 2020-2021 ते 31.3.2021(रु. लाखात ) निधीचे खर्च वर्षाकरिता 2020-2021 ते 31.3.2021(रु. लाखात ) उद्दिष्ट वर्षाकरिता 2020-2021( लाभार्थीची संख्या ) टक्केवारी खर्च झालेला निधी (रु. लाखात)
1 भारत सरकार राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना 0 1530.40 1530.40 1358.36 36587 88.75
राष्ट्रीय कुटुंब सहाय्य योजना 0 119.94 119.94 114.80 574 95.71
राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना 0 164.95 140.97 137.59 3067 83.41
राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना 0 20.78 20.78 20.00 440 96.24
2 महाराष्ट्र शासन संजय गांधी निराधार योजना ( सर्वसाधारण ) 0 1822.34 1822.34 1538.76 12682 84.43
संजय गांधी निराधार योजना (अनु. जाती ) 0 608.80 465.5 443.03 3750 72.77
संजय गांधी निराधार योजना ( अनु.जमाती ) 0 936.40 936.40 899.57 7652 96.06
श्रावण बाळ सेवा योजना ( सर्वसाधारण ) 0 4636.57 4636.57 4506.20 35835 97.18
श्रावण बाळ सेवा योजना (अनु. जाती ) 0 1366.56 1366.56 1071.75 10387 78.42
श्रावण बाळ सेवा योजना ( अनु.जमाती ) 0 2234.21 2234.21 2211.46 21169 98.98
Total 0 13440.95 13273.67 12301.52 132143 91.52