बंद

संजय गांधी योजना

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली येथील एसजीवाय विभाग, जिल्हा प्रशासनाला विविध सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम राबविण्यात मदत करतो.
संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या लाभार्थींची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अनु क्र पुरस्कृत योजनेचे नाव भौतिक उद्दिष्ट वर्षाकरिता 2023-2024 प्राप्त निधी वर्षाकरिता 2023-2024 ते 31.3.2024(रु. लाखात) निधीचे वितरण वर्षाकरिता 2023-2024 ते 31.3.2024(रु. लाखात ) निधीचे खर्च वर्षाकरिता 2023-2024 ते 31.3.2024(रु. लाखात ) उद्दिष्ट वर्षाकरिता 2023-2024( लाभार्थीची संख्या ) टक्केवारी खर्च झालेला निधी (रु. लाखात)
1 भारत सरकार राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना 0 141934.800 141934.800 140975.200 37877 99.32
राष्ट्रीय कुटुंब सहाय्य योजना 0 14220.000 14220.000 13940.000 344 98.03
राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना 0 19000.000 19000.000 16186.200 3325 85.19
राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना 0 1365.000 1365.000 1362.600 481 99.82
2 महाराष्ट्र शासन संजय गांधी निराधार योजना ( सर्वसाधारण ) 0 257806.606 257806.606 252086.400 16040 97.78
संजय गांधी निराधार योजना (अनु. जाती ) 0 67150.100 67150.100 67105.000 4718 99.93
संजय गांधी निराधार योजना ( अनु.जमाती ) 0 172043.150 172043.150 170464.400 10055 99.08
श्रावण बाळ सेवा योजना ( सर्वसाधारण ) 0 604889.800 604889.800 605765.200 37906 100.14
श्रावण बाळ सेवा योजना (अनु. जाती ) 0 172572.300 172572.300 165347.900 11046 95.81
श्रावण बाळ सेवा योजना ( अनु.जमाती ) 0 398168.100 398168.100 350556.600 23169 88.04
एकूण 0 1849149.856 1849149.856 1783789.500 144961 96.31