बंद

संजय गांधी योजना

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली येथील एसजीवाय विभाग, जिल्हा प्रशासनाला विविध सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम राबविण्यात मदत करतो.
संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या लाभार्थींची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अनु क्र पुरस्कृत योजनेचे नाव भौतिक उद्दिष्ट वर्षाकरिता 2021-2022 प्राप्त निधी वर्षाकरिता 2021-2022 ते 31.3.2022(रु. लाखात) निधीचे वितरण वर्षाकरिता 2021-2022 ते 31.3.2022(रु. लाखात ) निधीचे खर्च वर्षाकरिता 2021-2022 ते 31.3.2022(रु. लाखात ) उद्दिष्ट वर्षाकरिता 2021-2022( लाभार्थीची संख्या ) टक्केवारी खर्च झालेला निधी (रु. लाखात)
1 भारत सरकार राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना 0 1192.881 1192.881 988.415 35962 82.859
राष्ट्रीय कुटुंब सहाय्य योजना 0 148.800 148.800 140.600 180 94.489
राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना 0 148.113 148.113 114.519 3156 77.318
राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना 0 25.323 25.323 16.095 440 63.558
2 महाराष्ट्र शासन संजय गांधी निराधार योजना ( सर्वसाधारण ) 0 1977.011 1977.011 1593.445 12944 80.598
संजय गांधी निराधार योजना (अनु. जाती ) 0 640.636 640.636 481.565 3849 75.169
संजय गांधी निराधार योजना ( अनु.जमाती ) 0 959.984 959.984 941.713 7921 98.096
श्रावण बाळ सेवा योजना ( सर्वसाधारण ) 0 4291.375 4291.375 3818.568 35907 88.982
श्रावण बाळ सेवा योजना (अनु. जाती ) 0 1221.159 1221.159 1112.611 10332 91.111
श्रावण बाळ सेवा योजना ( अनु.जमाती ) 0 2314.873 2314.873 2254.630 21133 97.397
Total 0 12920.155 12920.155 11462.161 131824 85.057