जिल्हा नियोजन समिती

जिल्हा नियोजन अधिकारी यांची खालीलप्रमाणे कर्तव्ये आहेत.

  • जिल्हा वार्षिक आराखडा, विशेष कृती आराखडा तयार करणे.
  • २० कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
  • आमदार व खासदार निधी अंतर्गत स्थानिक विकास कार्यक्रम.
  • तालुका समन्वय समीती व आढावा बैठक आयोजित करणे.
  • विविध योजने द्वारे लोकांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक व इतर बँकासोबत जिल्हा स्तरीय आढावा बैठक आयोजित करणे. तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचे सोबत समन्वय साधने.

गडचिरोली जिल्ह्याचा सन 2018-19 करीता जिल्हा वार्षिक आराखडा (रु.लाखात) खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र. योजनेचे नाव सर्व साधारण योजना आदिवासी उपयोजना आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा बाहेरील अनुसूचित जाती उपयोजना एकूण
1 कृषी व कृषी संलग्न सेवा 2718.238 2498.59 85.89 381.36 5684.078
2 ग्रामीण विकास 314.94 1068.46 0.00 794.82 2178.220
3 सिंचाई व पुर नियंत्रण 471.589 750.00 0.00 0.00 1221.589
4 उर्जा 745.00 800.00 51.00 282.50 1878.50
5 औद्योगिक व खनिकर्म 158.00 2.50 0.00 19.50 180.00
6 वाहतूक व दळणवळण 2050.00 2170.00 0.00 0.00 4220.00
7 सामान्य सेवा 1394.959 0.00 0.00 0.00 1394.959
8 सामान्य आर्थिक सेवा 588.981 0.00 0.00 0.00 588.981
9 सामाजिक व सामुहिक सेवा 8420.093 15735.87 209.47 1741.25 26106.683
10 नाविन्यपूर्ण योजना व मूल्यमापन सनियंत्रण व डाटाएन्ट्री व इनोव्हेशन कॉन्सिल 897.55 470.00 0.00 99.57 1467.12
11 जलयुक्त शिवार व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना 4492.65 0.00 0.00 0.00 4492.65
एकूण 22252.00 23495.42 346.36 3319.00 49412.78