बंद

जिल्हा नियोजन समिती

जिल्हा नियोजन अधिकारी यांची खालीलप्रमाणे कर्तव्ये आहेत.

  • जिल्हा वार्षिक आराखडा, विशेष कृती आराखडा तयार करणे.
  • २० कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
  • आमदार व खासदार निधी अंतर्गत स्थानिक विकास कार्यक्रम.
  • तालुका समन्वय समीती व आढावा बैठक आयोजित करणे.
  • विविध योजने द्वारे लोकांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक व इतर बँकासोबत जिल्हा स्तरीय आढावा बैठक आयोजित करणे. तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचे सोबत समन्वय साधने.

गडचिरोली जिल्ह्याचा सन 2020-21 (33%) करीता जिल्हा वार्षिक आराखडा (रु.लाखात) खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र. योजनेचे नाव सर्व साधारण योजना आदिवासी उपयोजना आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा बाहेरील अनुसूचित जाती उपयोजना एकूण
1 कृषी व कृषी संलग्न सेवा 1051.10 40.78 0.00 767.00 1858.88
2 ग्रामीण विकास 369.60 0.00 0.00 0.00 369.60
3 सिंचाई व पुर नियंत्रण 321.86 0.00 0.00 0.00 321.86
4 उर्जा 628.25 250.00 0.00 70.70 948.95
5 औद्योगिक व खनिकर्म 37.89 0.42 0.00 4.34 42.65
6 वाहतूक व दळणवळण 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
7 सामान्य सेवा 973.13 1196.80 53.00 0.00 2222.93
8 सामान्य आर्थिक सेवा 379.49 300.00 0.00 0.00 679.49
9 सामाजिक व सामुहिक सेवा 4357.57 3083.30 0.00 250.15 7691.02
10 नाविन्यपूर्ण योजना व मूल्यमापन सनियंत्रण व डाटाएन्ट्री व इनोव्हेशन कॉन्सिल 242.31 0.00 0.00 33.77 276.08
11 जलयुक्त शिवार व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एकूण 8461.20 4871.30 53.00 1125.96 14511.46