बंद

जिल्हा नियोजन समिती

जिल्हा नियोजन अधिकारी यांची खालीलप्रमाणे कर्तव्ये आहेत.

  • जिल्हा वार्षिक आराखडा, विशेष कृती आराखडा तयार करणे.
  • २० कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
  • आमदार व खासदार निधी अंतर्गत स्थानिक विकास कार्यक्रम.
  • तालुका समन्वय समीती व आढावा बैठक आयोजित करणे.
  • विविध योजने द्वारे लोकांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक व इतर बँकासोबत जिल्हा स्तरीय आढावा बैठक आयोजित करणे. तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचे सोबत समन्वय साधने.

गडचिरोली जिल्ह्याचा सन 2023-24 करीता जिल्हा वार्षिक आराखडा (रु.लाखात) खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र. योजनेचे नाव सर्व साधारण योजना आदिवासी उपयोजना आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा बाहेरील अनुसूचित जाती उपयोजना एकूण
1 कृषी व कृषी संलग्न सेवा 3202.51 1805.51 35.00 470.00 5513.02
2 ग्रामीण विकास 1700.00 2042.42 0.00 0.00 3742.42
3 सिंचाई व पुर नियंत्रण 1876.99 250.00 0.00 0.00 2126.99
4 उर्जा 1200.00 550.00 50.00 300.00 2100.00
5 औद्योगिक व खनिकर्म 92.00 1.30 0.00 12.00 105.30
6 वाहतूक व दळणवळण 1559.50 750.00 0.00 0.00 2309.50
7 सामान्य सेवा 2118.91 5185.94 125.81 0.00 7430.66
8 सामान्य आर्थिक सेवा 3400.59 698.59 0.00 0.00 4099.18
9 सामाजिक व सामुहिक सेवा 15664.00 6622.36 0.00 2692.00 24978.36
10 नाविन्यपूर्ण योजना व मूल्यमापन सनियंत्रण व डाटाएन्ट्री व इनोव्हेशन कॉन्सिल 1355.50 346.76 0.00 126.00 1828.26
11 जलयुक्त शिवार व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना 1830.00 0.00 0.00 0.00 1830.00
एकूण 34000.00 18252.88 210.81 3600.00 56063.69