बंद

जिल्हा नियोजन समिती

जिल्हा नियोजन अधिकारी यांची खालीलप्रमाणे कर्तव्ये आहेत.

  • जिल्हा वार्षिक आराखडा, विशेष कृती आराखडा तयार करणे.
  • २० कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
  • आमदार व खासदार निधी अंतर्गत स्थानिक विकास कार्यक्रम.
  • तालुका समन्वय समीती व आढावा बैठक आयोजित करणे.
  • विविध योजने द्वारे लोकांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक व इतर बँकासोबत जिल्हा स्तरीय आढावा बैठक आयोजित करणे. तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचे सोबत समन्वय साधने.

गडचिरोली जिल्ह्याचा सन 2021-22 करीता जिल्हा वार्षिक आराखडा (रु.लाखात) खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र. योजनेचे नाव सर्व साधारण योजना आदिवासी उपयोजना आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा बाहेरील अनुसूचित जाती उपयोजना एकूण
1 कृषी व कृषी संलग्न सेवा 2956.35 1329.80 60.00 571.50 4917.65
2 ग्रामीण विकास 2600.00 2042.42 0.00 0.00 4642.42
3 सिंचाई व पुर नियंत्रण 2730.00 308.00 0.00 0.00 3038.00
4 उर्जा 800.00 400.00 50.00 282.51 1532.51
5 औद्योगिक व खनिकर्म 108.00 18.30 0.00 12.00 138.30
6 वाहतूक व दळणवळण 2200.00 700.00 0.00 0.00 2900.00
7 सामान्य सेवा 3185.00 3022.54 94.15 20.00 6321.69
8 सामान्य आर्थिक सेवा 1035.55 5466.14 0.00 0.00 6501.69
9 सामाजिक व सामुहिक सेवा 10276.45 719.59 0.00 2411.99 13408.03
10 नाविन्यपूर्ण योजना व मूल्यमापन सनियंत्रण व डाटाएन्ट्री व इनोव्हेशन कॉन्सिल 1608.65 311.19 0.00 102.00 2021.84
11 जलयुक्त शिवार व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
एकूण 27500.00 14317.98 204.15 3400.00 45422.13