बंद

जिल्हा नियोजन समिती

जिल्हा नियोजन अधिकारी यांची खालीलप्रमाणे कर्तव्ये आहेत.

  • जिल्हा वार्षिक आराखडा, विशेष कृती आराखडा तयार करणे.
  • २० कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
  • आमदार व खासदार निधी अंतर्गत स्थानिक विकास कार्यक्रम.
  • तालुका समन्वय समीती व आढावा बैठक आयोजित करणे.
  • विविध योजने द्वारे लोकांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक व इतर बँकासोबत जिल्हा स्तरीय आढावा बैठक आयोजित करणे. तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचे सोबत समन्वय साधने.

गडचिरोली जिल्ह्याचा सन 2019-20 करीता जिल्हा वार्षिक आराखडा (रु.लाखात) खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र. योजनेचे नाव सर्व साधारण योजना आदिवासी उपयोजना आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा बाहेरील अनुसूचित जाती उपयोजना एकूण
1 कृषी व कृषी संलग्न सेवा 3115.79 2247.85 66.39 667.00 6097.03
2 ग्रामीण विकास 500.00 882.16 0.00 143.20 1525.36
3 सिंचाई व पुर नियंत्रण 1095.00 750.00 0.00 0.00 1845.00
4 उर्जा 880.00 500.00 51.00 282.50 1713.50
5 औद्योगिक व खनिकर्म 139.00 2.50 0.00 19.50 161.00
6 वाहतूक व दळणवळण 1082.50 1600.00 0.00 0.00 2682.50
7 सामान्य सेवा 1737.59 0.00 0.00 0.00 1737.59
8 सामान्य आर्थिक सेवा 1634.45 0.00 0.00 0.00 1634.45
9 सामाजिक व सामुहिक सेवा 11210.99 10048.68 132.67 2107.23 23499.57
10 नाविन्यपूर्ण योजना व मूल्यमापन सनियंत्रण व डाटाएन्ट्री व इनोव्हेशन कॉन्सिल 1416.83 281.56 0.00 99.57 1797.56
11 जलयुक्त शिवार व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना 5688.25 0.00 0.00 0.00 5688.25
एकूण 28500.00 16312.75 250.06 3319.00 48381.81