बंद

लोकप्रतिनिधी

अ.क्र. मा. आमदार/ खासदार यांचे नाव पदनाम निर्वाचन क्षेत्र पत्ता संपर्क क्रमांक
1 श्री. अशोक नेते खासदार गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र गडचिरोली ता. गडचिरोली जिल्हा- गडचिरोली 07132-233710
09420757999
2 श्री. डॉ. देवराव मडगुजी होळी आमदार गडचिरोली विधानसभा क्षेत्र चामोर्शी ता.चामोर्शी जि. गडचिरोली 9404555827
3 श्री. राजे धर्मरावबाबा आत्राम आमदार अहेरी विधानसभा क्षेत्र अहेरी ता. अहेरी जि. गडचिरोली 9422101368
4 श्री. कृष्णा दामाजी गजबे आमदार आरमोरी विधानसभा क्षेत्र पोटगाव पो. विहिरगाव ता.देसाईगंज जि. गडचिरोली 9765239942