बंद

कुणबी नोंद

एटापल्ली
तहसील कार्यालय एटापल्ली
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)

सिरोंचा
तहसील कार्यालय सिरोंचा
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
पंचायत समिति सिरोंचा
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
उप अधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालय सिरोंचा
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)

भामरागड
शैक्षिणिक अभिलेख भामरागड
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)

अहेरी
तहसील कार्यालय अहेरी
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
उप अधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालय अहेरी
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
शैक्षिणिक अभिलेख अहेरी
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)

मुलचेरा
तहसील कार्यालय मुलचेरा
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
उप अधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालय मुलचेरा
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
शैक्षिणिक अभिलेख मुलचेरा
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)

चामोर्शि
तहसील कार्यालय चामोर्शि
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)

पंचायत समिति चामोर्शि
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)

शैक्षिणिक अभिलेख चामोर्शि
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
उप अधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालय चामोर्शि
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)

आरमोरी
तहसील कार्यालय आरमोरी
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
नगर परिषद आरमोरी
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
उप अधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालय आरमोरी
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
शैक्षिणिक अभिलेख आरमोरी
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
पंचायत समिति आरमोरी
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)

देसाईगंज
तहसील कार्यालय देसाईगंज
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
उप अधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालय देसाईगंज
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
शैक्षिणिक अभिलेख देसाईगंज
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
पंचायत समिति देसाईगंज
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)

कुरखेडा
तहसील कार्यालय कुरखेडा

पोलिस अभिलेख कुरखेडा
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
उप अधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालय कुरखेडा
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
शैक्षिणिक अभिलेख कुरखेडा
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
पंचायत समिति कुरखेडा
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)

कोरची
उप अधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालय कोरची
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)
शैक्षिणिक अभिलेख कोरची
माहिती बघासाठी इथे क्लिक करा (Google Drive Link)