बंद

कोण कोणाचे

कोण कोणाचे विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली

नाव पदनाम दूरध्वनी
श्री. दिपक सिंगला, भाप्रसेजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी07132-222001
श्री. अनंत वालस्करअतिरिक्त जिल्हाधिकारी07132-222003
श्री. गंगाराम तळपाळेनिवासी उपजिल्हाधिकारी07132-222005
श्रीमती.विजया जाधवउपजिल्हाधिकारी रोहयो07132-222009
श्री. धनाजी पाटीलउपजिल्हाधिकारी भूसंपादन07132-222011
श्रीमती. कल्पना नीळ ( ठूबे )उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी07132-222011
श्री.जितेंद्र डोळसजिल्हाधिकारी यांचे लघुलेखक07132-222001
श्री. शिवशंकर टेंभुर्णेजिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी07132-222509
तहसीलदार आस्थापना07132-222005
श्री.रणज्योतसिंग सोखीजिल्हा खनिकर्म अधिकारी07132-222005

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अहेरी

नाव पदनाम दूरध्वनी
श्री.सोनाप्पा बसवंत यमगरअपर जिल्हाधिकारी07133-202250

तहसीलदार

नाव पदनाम दूरध्वनी
श्री. आकाश अवतारेतहसिलदार चामोर्शी07135-235038
श्री. धमेंद्र गणवीरप्र. तहसीलदार धानोरा07138-254023
श्री. कल्याणकुमार डहाटतहसीलदार आरमोरी07137-266560
श्री.सी.आर.भंडारीतहसीलदार कोरची07139-230004
श्री. संतोष महालेतहसीलदार देसाईगंज (वडसा)07137-272152
श्री. सोमनाथ माळीतहसीलदार कुरखेडा07139-245433
श्री.प्रकाश पूप्पलवारप्र. तहसीलदार भामरागड07134-220039
श्री. धमेंद्र गणवीरतहसीलदार गडचिरोली07132-233019
श्री.अजयकुमार नष्टेतहसीलदार , एटापल्ली07136-223122
श्री. आर.बी.जसवंततहसीलदार सिरोंचा07131-233129

उप विभागीय अधिकारी

नाव पदनाम दूरध्वनी
श्री.आशिष येरेकर (भा.प्र.से)उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली07132-233015
श्री.राहुल गुप्ता (भा.प्र.से)उप विभागीय अधिकारी , अहेरी07133-272041
श्री. मनुज जिंदाल (भा.प्र.से)उप विभागीय अधिकारी , एटापल्ली07136-223550
श्री.समाधान शेंडगेउप विभागीय अधिकारी, कुरखेडा07139-245153
श्री.विशालकुमार एस. मेश्रामउप विभागीय अधिकारी, देसाईगंज (वडसा)07137-272370
श्री.यु.एम.तोडसामउप विभागीय अधिकारी, चामोर्शी07135-235035