बंद

चिचडोह बॅरेज प्रकल्प प्रकल्पा करिता मौजा – येवली ता. गडचिरोली येथील खाजगी जमीन भूमी संपादन पुनर्वसन व पुर्नावसाहत पारदर्शकता राखण्याचा हक़्क़ अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादन करण्याबाबतचे प्रकरणात कलम ११ (१) चीअधिसूचना

चिचडोह बॅरेज प्रकल्प प्रकल्पा करिता मौजा – येवली ता. गडचिरोली येथील खाजगी जमीन भूमी संपादन पुनर्वसन व पुर्नावसाहत पारदर्शकता राखण्याचा हक़्क़ अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादन करण्याबाबतचे प्रकरणात कलम ११ (१) चीअधिसूचना
शीर्षक वर्णन सुरुवातीचा दिनांक शेवटचा दिनांक संचिका
चिचडोह बॅरेज प्रकल्प प्रकल्पा करिता मौजा – येवली ता. गडचिरोली येथील खाजगी जमीन भूमी संपादन पुनर्वसन व पुर्नावसाहत पारदर्शकता राखण्याचा हक़्क़ अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादन करण्याबाबतचे प्रकरणात कलम ११ (१) चीअधिसूचना

चिचडोह बॅरेज प्रकल्प प्रकल्पा करिता मौजा – येवली ता. गडचिरोली येथील खाजगी जमीन भूमी संपादन पुनर्वसन व पुर्नावसाहत पारदर्शकता राखण्याचा हक़्क़ अधिनियम २०१३ नुसार भूसंपादन करण्याबाबतचे प्रकरणात कलम ११ (१) चीअधिसूचना

10/11/2021 10/12/2021 पहा (2 MB)