मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

गडचिरोली जिल्ह्याचा विद्युत विकास

गडचिरोली जिल्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी व्दारे विद्युतीकरण झालेल्या तालुकानिहाय गावांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे

अ.
क्र.
तालुक्याचे नाव तालुक्यातील गावांची संख्या
(लोकवस्ती असलेले )
मानकाप्रमाणे विद्युतीकरण झालेल्या गावांची संख्या अस्तित्वात असलेले एकूण 33 KV उप केंद्र
गडचिरोली
१०७
१०७
धानोरा
२१९
१९१
चामोर्शी
१८६
१८६
मुलचेरा
६७
६४
देसाईगंज (वडसा)
३१
३१
आरमोरी
९१
९१
कुरखेडा
१२०
११८
कोरची
१२५
१२४
अहेरी
१५८
१४६
१० सिरोंचा
११५
१११
११ एटापल्ली
१८६
१५३
१२ भामरागड
११०
१०२
एकूण
१५१५
१४२४
२४

सौजन्य - म.रा.वि.वि.कं, गडचिरोली

                              

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 19/07/2016

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली